Çalışma Modelimiz

YY-PMC değerli paydaş ve partnerleriyle, aşağıda listelenmiş olan tüm ana başlık ve alt başlıklarda hizmet sunduğu gibi; ihtiyaca göre seçilecek hizmetler için de bir çalışma modeli geliştirmek mümkündür.

Çalışma modellerimiz aşağıda sıralanan bu hizmet paketleri ile sınırlı değildir.

En geniş haliyle çalışma modellerimiz şu şekilde sıralanabilir;

İşveren - Yatırımcı Temsilciliği

 • Yatırımcının finansınınve hukukunun koruma altına alınması
 • Risk değerlendirme raporları hazırlanması
 • Due-diligince – Fizibilite çalışmaları yapılması
 • İhtiyaçların tespit edilmesi
 • Satınalma ve Proje Sunum Yöntemine karar verme, (DBB, D&B, BOT, PPP…vb)
 • Kredi ve Finansman modeli için danışmanlık verilmesi
 • İstimlak ve kamulaştırma işlerinin takip edilmesi
 • Mühendislik, Müşavirlik, Tedarik, Dizayn, Koordinasyon ve Kontrol ekiplerinin tespit edilmesi
 • Gerekli teknik ve hukuki izinlerin alınması ve takip edilmesi
 • Ön-yeterlilik dosyalarının istenmesi / hazırlanması
 • Değer Mühendisliği yapılması
 • Karlılık konusunda bilgilendirme yapılması
 • Teknik, hukuki ve finansal tüm işlerin yönetimi ve organizasyonunun yapılmas
  • Sözleşmelerin hazırlanması ve yönetimi* (Detayı ilgili başlıkta göreceksiniz)
  • Proje Yönetimi* (Detayı ilgili başlıkta göreceksiniz)
  • Talep Yönetimi* (Detayı ilgili başlıkta göreceksiniz)
  • Uyuşmazlık Yönetimi* (Detayı ilgili başlıkta göreceksiniz)

Proje Yönetimi

 • İhale ve Satınalma yönetimi
 • Dizayn Yönetimi
 • Planlama ve Bütçe Yönetimi
 • Şantiye Yönetimi
 • Kalite Kontrol Yönetimi
 • İş güvenliği ve işçi Sağlığı Yönetimi
 • Hakedişlerin ve kesin hesabın hazırlanması
 • Kısmi – Geçici – Kesin kabullerin yapılması
 • Garanti sorumluluk sürelerinin yönetilmesi
 • Çakışma analizi ve yönetimi yapılması
 • Verim / Maliyet fayda analizlerinin yapılması
 • İlerleme takip ve raporlamasının yapılması
 • Finansal garantilerin takip edilmesi ve yönetimi
 • Sigortaların takip edilmesi ve Yönetimi
 • Talep Yönetimi* (Detayı ilgili başlıkta göreceksiniz)
 • Uyuşmazlık Yönetimi* (Detayı ilgili başlıkta göreceksiniz)

Sözleşme Hazırlanması

 • Her türlü hizmet ya da ürün Satınalma Sözleşmelerinin hazırlanması
 • Dış Ticaret alım satım sözleşmelerinin hazırlanması
 • Yüklenici, Altyüklenici, Tedarik, Müşavirlik, Dizayn Sözleşmelerinin hazırlanması
 • Anlaşmalar, Zeyilnameler, protokoller hazırlanması
 • Kısa-orta-uzun süreli işlere ait sözleşmelerin hazırlanması
 • Doğru Sözleşme metodu ve çeşidinin belirlenmesi
 • Sözleşmenin yazılması
 • Eklerinin hazırlanması
  • Çizimler
  • Teknik dokümanlar
  • Metot Statement’lar
  • Teknik Spekler
 • Sözleşme Müzakerelerinde bulunmak
 • Hukuki ve teknik açıdan daha anlaşılır sözleşme maddelerinin hazırlanması
 • Zeyilnameler ve şerhlerin hazırlanması
 • Risk Analizi yapılması
 • Ticari kaygıların sözleşme yoluyla bertaraf edilmesi

Talep (Claim) Yönetimi

 • Tarafın hak kaybına karşı korunması
 • Yazışmaların ve süreçlerinin takip edilmesi
 • Bildirim sürelerinin takip edilmesi ve bildirimlerin doğru yapılmasının sağlanması
 • Talep yönetiminde tüm hukuki ve teknik dokümanların hazırlanması
 • Talep edilebilir hukuki ve teknik hakların tespit edilmesi
 • Belirsizlik ve Potansiyel talep konularının belirlenmesi
 • Gecikme analizi yapılması ve bilirkişi dosyası hazırlanması
 • Quantum analizi yapılması ve bilirkişi dosyası hazırlanması
 • Hukuki ve finansal uzmanlık görüşleri verilmesi
 • Talep dosyası hazırlanması ve Sözleşmesel hakları koruyarak sunumunun yapılması
 • Talepler karşılık bulmadığı durumlarda Uyuşmazlık Yönetimi yapılması* (Detayı ilgili başlıkta göreceksiniz)

Uyuşmazlık Yönetimi

 • Tarafın hak kaybına karşı korunması
 • Yazışmaların ve süreçlerinin takip edilmesi
 • Bildirim sürelerinin takip edilmesi ve bildirimlerin doğru yapılmasının sağlanması
 • Uyuşmazlık yönetiminde tüm hukuki ve teknik dokümanların hazırlanması
 • Uyuşmazlığa konu taleplerin dosyalarının hazırlanması
 • Talep edilebilir hukuki ve teknik hakların tespit edilmesi
 • Gecikme analizi yapılması ve bilirkişi dosyası hazırlanması
 • Quantum analizi yapılması ve bilirkişi dosyası hazırlanması
 • Hukuki ve finansal uzmanlık görüşleri verilmesi
 • Tahkim bildirimi yapılması
 • Dava dilekçelerinin hazırlanması – Hukukçularımızla beraber
 • Dilekçe eklerinin hazırlanması
 • Tanık ifadelerinin hazırlanması – Tanıktan alınan ifadelerin yazıya geçirilmesi
 • Uyuşmazlık çözüm adımlarının doğru şekilde atılmasını sağlayarak en az zararla geçilmesinin sağlanması
  • Dostane çözüm
  • Arabuluculuk
  • Uzlaştırma komisyonu
  • Uyuşmazlık Çözüm kurulları (DAB, DRB, DAAB)
  • Tahkim
 • Sayılan bu metotlar için
  • Dilekçelerin hazırlanması
  • Hakem Heyetlerin kurulması
  • Teknik bilirkişi heyetlerinin kurulması
  • Tanık ifadeleri ve eklerinin hazırlanması
 • Duruşmalara iştirak ve taraf Avukatlığı – Avukat ekibimiz yoluyla